Ar­von­mää­ri­tys-blo­gi­sar­ja: Ar­von­mää­ri­tyk­sen eri­lai­set käyt­tö­koh­teet

23.10.2023

Edellisessä arvonmääritystä käsitelleessä blogissani sivusin arvonmäärityksen erilaisia käyttökohteita tai tilanteita, joissa yrityksen arvonmäärityksen teettämisestä saattaa seurata hyötyä yrittäjälle ja kasvattaa mahdollisuutta rahoituskierroksen tai yrityskaupan onnistumiselle. Tämän blogitekstin aiheena on avata näitä jo aiemmin sivuttuja, mahdollisia arvonmääritystä vaativia tilanteita laajemmin sekä havainnollistaa, miksi arvonmäärityksen teettäminen on auttanut yrittäjää juuri kyseisessä tilanteessa.

Arvonmääritys osana yritysjärjestelyä ja omistuspohjan laajentamista

Karkeasti voitaisiin sanoa, että arvonmääritys luo pohjan kauppahintaneuvotteluille. Arvonmääritystä hyödynnetään usein niin osto- kuin myyntiprojekteissakin luomaan askelmerkit lopulliselle hinnalle. Arvonmääritysmallista riippuen arvonmääritys perustuu usein tilinpäätöksestä saatavaan toteutuneeseen taloudelliseen tietoon sekä ennusteeseen kohteena olevan yhtiön tulevaisuuden näkymistä. Näin ollen arvonmääritys sisältää ainakin osittain epävarmuustekijöitä, eikä arvonmäärityksen lopputulos ole sama asia kuin lopullinen kauppahinta. Laadukkaasti laadittua, eri skenaarioita ja erilaisia muuttujia sekä arvonmäärityksen kohteena olevan yhtiön liiketoimintamallin huomioivaa arvonmääritystä on kuitenkin mielekästä pitää hyvänä lähtökohtana kauppahintaneuvotteluita silmällä pitäen. Tämän lisäksi hyvin perusteltu arvonmääritys auttaa osaltaan neuvottelijaa kauppaneuvotteluissa perustelemaan esittämänsä yhtiön arvoa.

Perinteisen ostajan ja myyjän välisen yritysjärjestelyn tai -kaupan lisäksi yhtiön elinkaaren aikana vastaan voi tulla tilanteita, joissa yhtiön avainhenkilöitä halutaan sitouttaa ja tarjota heille yhtiön osakkeita esimerkiksi suunnatulla osakeannilla. Myös näissä tilanteissa on mielekästä hyödyntää tarkoituksenmukaista arvonmääritysmallia osana prosessia, jotta merkinnän kohteena olevista osakkeista maksetaan niiden käypää arvoa vastaava hinta.

Arvonmääritys johtamisen työkaluna

Arvonmäärityksen laadintaprosessi voi joissain tapauksissa tuoda yhtiön johdolle esiin sellaisia asioita yhtiön liiketoiminnasta, joita päivittäisessä arjessa ei ole välttämättä huomattu. Esimerkkinä piilevän ongelman tunnistamisesta voidaan käyttää yhtiön käyttöpääomaan liittyviä eriä. Käyttöpääoman eriä analysoimalla voidaan huomata, sitoutuuko yhtiön tavallisen arjen pyörittämiseen toimialasta riippuen perusteltavissa oleva määrä pääomaa. Yhtiöllä tulisi olla kassassaan aina tarpeeksi suuri puskuri selvitäkseen liiketoiminnallisista velvoitteistaan, mutta toisaalta liiallinen pääomien sitoutuminen päivittäisten liiketoimien pyörittämiseen voi vaikuttaa yhtiön investointikykyyn negatiivisesti. Pääomien optimoimisella voidaan esimerkiksi vapauttaa pääomaa uusiin kone ja laiteinvestointeihin, jotka lisäävät yhtiön kasvumahdollisuuksia.

Käyttöpääomaan ja sen optimointiin liittyvät ongelmat ovat vain yksi esimerkki arvonmäärityksen kautta havaittavista mahdollisista ongelmista. Arvonmäärityksen yhteydessä yhtiön tuloslaskelmaa ja tasetta tarkastellaan usein melko syvällisestikin. Asiantuntijan tekemä analyysi liittyen esimerkiksi yhtiön kulurakenteeseen, saattaa paljastaa yhtiön liiketoiminnan kannalta täysin turhia kuluja, jotka vaikuttavat negatiivisesti yhtiön kannattavuuteen.

Säännöllisesti ja tarpeeksi syvällisellä tasolla teetetyn arvonmäärityksen myötä yhtiön johto pystyy seuraamaan perustellusti yhtiön arvon ja taloudellisten toimintaedellytysten kehittymistä. Arvonmääritysanalyysien perusteella yhtiön johto pystyy parhaimmillaan arvioimaan minkälaisen todellisen potentiaalin yritys omaa.

Ratkaisuja erilaisiin tilanteisiin

 Arvonmäärityksen ja sen analysoinnin kautta saavutettuja etuja voidaan hyödyntää kaikissa yhtiön elinkaaren vaiheissa, eikä arvonmäärittäminen ole pelkästään sidoksissa yritysjärjestelytilanteisiin. Jokaisen yrityksen elinkaari ja matka ovat uniikkeja. Pohditaan yhdessä, mitä etuja ja hyötyjä arvonmäärityksen teettäminen toisi teidän liiketoimintanne näkökulmasta ja millaiset menetelmät olisivat teidän tilanteeseenne sopivimmat.

Henri Savolainen, Analyytikko

Lecklé Corporate Finance

 

Jaa artikkeli