Ar­von­mää­ri­tys osa­na jo­kai­sen yrit­tä­jän ar­kea

19.9.2023

Usein sanotaan, että yritys on yrittäjälle kuin oma lapsi ja omaan yritykseen suhtaudutaankin aktiivisella otteella. Jokaista yrittäjää on varmasti jossain kohti yrittäjänuraa mietityttänyt erilaisista tilanteista riippuen heidän rakkaan yrityksensä sen hetkinen arvo, jopa eri käyttötarkoituksiin kuten rahoituksen hakemiseen, tai yrityksen myyntiä silmällä pitäen. Tässä tuoreessa blogisarjassa pyritään avaamaan lukijalle arvonmäärityksen maailmaa mahdollisimman selkeästi, ymmärrettävästi ja helppolukuisesti. Myös meillä Leckléllä on tärkeää, että asiakas ymmärtää saamansa asiantuntijapalvelun ja kokee sen tuovan hänelle lisäarvoa. Blogisarjan ensimmäisen osan tarkoituksena on johdatella lukijaa arvonmäärityksen maailmaan ja avata arvonmääritystä käsitteenä. Lisäksi alustetaan jo hieman tulevaa ja pohditaan, miksi sen olemassaolo osana jokaisen yrittäjän työkaluarsenaalia olisi mielekästä, sekä miten laadukkaasta arvonmäärityksestä voidaan hyötyä yrityksen elinkaaren eri vaiheissa.

Arvonmääritys käsitteenä

Käsitteenä arvonmääritys on juuri sitä itseänsä. Se voidaankin nähdä esimerkiksi jonkin yksittäisen seikan tai tekijän arvokkuuden arvioimisena, mittaamisena ja määrittämisenä tehtyjen havaintojen perusteella valittuja menetelmiä käyttäen. Kahden eri arvonmäärittäjän tekemä arvonmääritys samasta yhtiöstä saattaa erota toisistaan yllättävän paljon, mikäli he ovat käyttäneet esimerkiksi toisistaan eroavia arvonmääritysmenetelmiä. Mikäli näillä kahdella arvonmäärittäjällä on erilaiset tavoitteet määritellessään arvonmäärityksen kohteena olevaa yhtiötä, voivat lopputulokset erota toisistaan merkittävästikin. Se ei myöskään automaattisesti tarkoita, että toisen asiantuntijan tekemä arvonmääritys olisi virheellinen. Arvonmäärittäjät ovat mahdollisesti vain painottaneet esimerkiksi arvonmääritykseen vaikuttavia muuttujia eriävillä tavoilla, tai tulokulma asiaan on ollut erilainen. Näiden seikkojen vuoksi arvonmäärityksen yhteydessä saatua lopputulosta tulee pystyä myös avaamaan ja perustelemaan. Arvonmäärittämiseksi asiantuntijan tulee taitaa ja ymmärtää muun muassa niin rahoitusteoreettiset kuin reaalimaailman reunaehdot osana arvonmäärityksen laatimista ja toteuttamista. Myöskään kohdeyhtiön liiketoimintaan ja toimialaan liittyvää osaamista ei tule unohtaa.

Arvonmääritys yrittäjän apuna

Yrityksen arvonmääritys on oiva työkalu ja prosessi yrittäjälle, joka mahdollisesti pohtii oman yrityksensä arvoa tai yrityksensä sen hetkistä tilaa. Parhaassa tapauksessa arvonmääritys saa yrittäjän ymmärtämään asioita ja liiketoiminnan kehitysideoita, joita hän ei ole aiemmin miettinyt. Yrityksen arvonmäärityksen kautta yrittäjä pystyy muun muassa mittaamaan sen taloudellista suoriutumista ja tavoitteiden toteutumista. Usein arvonmäärityksen tekeminen yhdistetään suunnitteilla olevaan yrityskauppaan tai omistajanvaihdokseen, mutta tosiasiassa arvonmäärityksestä voi olla yrittäjän näkökulmasta ajateltuna hyötyä myös muissa liiketoiminnallisissa tilanteissa. Arvonmääritystä voidaan hyödyntää muun muassa avainhenkilöiden sitouttamistilanteissa, yrityskauppaan valmistautumisessa tai liiketoiminnan kannalta uudenlaisten strategioiden ja investointien suunnittelemisessa. Jotta yrittäjä saisi arvonmäärityksestä ja siihen liittyvästä prosessista kaiken mahdollisen hyödyn irti, yrittäjän on usein suositeltavaa hyödyntää asiantuntijoita laatimaan kattava ja rahoitusteoreettisesti perusteltuihin arvonmääritysmenetelmiin perustuva raportti yrityksen arvosta. Ulkopuolisen asiantuntijan tekemä arvonmääritys on luonteeltaan puolueeton, joka osaltaan saattaa auttaa yrittäjää ajattelemaan yrityksen toimintaa ulkopuolisen kannalta ja ottamaan huomioon tekijöitä, joita yrittäjä ei välttämättä itse tulisi ajatelleeksi määrittäessään arvoa omalle yritykselleen.

Mikäli tämä teksti herätti mieleesi kysymyksiä liittyen arvonmääritykseen, tai mahdollisesti olet pohtinut yrityksesi arvonmäärityksen teetättämistä, ota rohkeasti yhteyttä Lecklén asiantuntijoihin. Arvonmääritys on osa ja säännöllinen katsanto yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen, jonka arvoa ei tule aliarvioida.

Henri Savolainen

Jaa artikkeli