Kun­nan yh­tiöit­tä­mis­vel­vol­li­suus

24.2.2022

Kunnilla ja kuntayhtymillä on lakiin perustuva velvollisuus yhtiöittää määrätyt toimintonsa. Kuntalain yhtiöittämisvelvollisuutta koskevalla sääntelyllä pyritään varmistamaan kilpailun tasapuolisuus kuntien toiminnassa markkinoilla. Tarkoitus on poistaa julkisen sektorin perusteettoman kilpailuedut, jotka voivat vaikuttaa kilpailevien yritysten toimintaan haitallisesti kilpailua vääristäen.

Kuntalain (410/2015) 126 §:n 1 momentin mukaan kunnan hoitaessa 7 §:ssä tarkoitettua tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla sen on annettava tehtävä osakeyhtiön, osuuskunnan yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi (yhtiöittämisvelvollisuus). Säädöksen 2 momentissa mainitut tärkeimmät rajaukset koskevat kunnan lakisääteisiä tehtäviä, yhteistoimintana hoidettuja sekä monopolin muodostavia tehtäviä.

Mitä ovat kuntalain 7 §:ssä tarkoitetut tehtävät? Kuntalain 7 §:ssä säädetään kunnan tehtävistä. Kyseisen lainkohdan mukaan kunnan tulee hoitaa itsehallinnon nojalla itselleen ottamansa tehtävät sekä sille laissa erikseen säädetyt tehtävät. Kunnan tehtävät muodostuvat siis lakisääteisistä ja vapaaehtoisista tehtävistä.

Milloin kunta hoitaa 7 §:ssä tarkoitettua tehtäväänsä kilpailutilanteessa markkinoilla? Kuntalain esitöiden (HE 32/2013 vp) mukaan laissa ei määritellä tarkemmin, mitä tarkoitetaan toiminnalla kilpailutilanteessa markkinoilla, koska yleispätevää määrittelyä ei ole olemassa. Kilpailutilanteella markkinoilla tarkoitetaan kuitenkin laajemmin kunnan toimintaa kuin verolainsäädännössä tarkoitetulla elinkeinotoiminnan käsitteellä. Tulkittaessa, onko kyse kilpailutilanteesta markkinoilla, tulisi käyttää siten verolainsäädännössä muotoutuneita elinkeinotoiminnan edellytyksiä, mutta kaikkien elinkeinotoiminnan edellytyksien ei tulisi olla täyttynyt, jotta toimintaa katsottaisin hoidettavan kilpailutilanteessa markkinoilla.

Elinkeinotoiminnan luonteisuutta arvioitaessa on merkitykselliseksi katsottu muun muassa seuraavat seikat:

  • palvelun tai tuotteen vastaavuus yksityisen elinkeinonharjoittajan toimesta tarjottuun tuotteeseen tai palveluun;
  • palvelun tai tuotteen hinnoittelu; sekä
  • toiminnan markkinointi ja suuntautuminen rajoittamattomaan asiakaskuntaan.

Kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuva toiminta edellyttää siis, että palveluita tai tavaroita tuotetaan markkinoilla ja toiminnassa on kyse kilpailutilanteesta yksityisten tuottajien kanssa. Yhtiöittämisvelvollisuuteen liittyvistä poikkeuksista on säädetty kuntalain 127 §:ssä. Tällaisia ovat esimerkiksi vähäinen toiminta, erityislain mahdollistama toiminta, tytäryhteisöille tuotetut tukipalvelut ja eräät sidosyksiköille tuotettavat palvelut sekä omaan toimintaan liittyvä toimitilojen vuokraus.

Yhtiöittämisvelvollisuuden ulottuvuuden arviointi ei ole aivan yksinkertaista. Kysymys on kuitenkin laissa säädetystä velvollisuudesta, jonka mukaisesti kuntien ja kuntayhtymien toimittava.

Jaa artikkeli