On­nis­tu­nut työ­pai­kan ka­me­ra­val­von­ta ta­kaa yk­si­tyi­syy­den

3.10.2022

Kameravalvonta on yleistynyt työpaikoilla. Työnantaja voi hyödyntää kameravalvontaa esimerkiksi työntekijöiden turvallisuuden takaamiseen. Valvonnan toteuttamistapa on kuitenkin tiukasti säännelty. Mikäli henkilö on tunnistettavissa tallennetusta valvonta-aineistosta, kyse on henkilötietojen käsittelystä.

Jos kameravalvonnassa ei tallenneta kuvaa tai ääntä, eikä henkilötietoja muutenkaan kerätä, tietosuojalainsäädäntöä ei sovelleta. Muussa tapauksessa sovellettavaksi tulee laki yksityisyyden suojasta työelämässä eli ns. työelämän tietosuojalaki. Lain soveltamisesta seuraa velvollisuus selvittää työntekijän yksityisyyteen vähemmän puuttuvien keinojen käyttömahdollisuus ennen kameravalvonnan aloittamista sekä rajoittaa valvonta tarkoituksensa kannalta välttämättömiin toimenpiteisiin.

Kameravalvonnan tarpeen arviointi ja dokumentointi

Työpaikalla kameravalvontaa saa käyttää työntekijöiden ja muiden tiloissa oleskelevien henkilökohtaisen turvallisuuden varmistamiseksi, omaisuuden suojaamiseksi tai tuotantoprosessien asianmukaisen toiminnan valvomiseksi taikka turvallisuutta, omaisuutta tai tuotantoprosessia vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäisemiseksi tai selvittämiseksi. Kameravalvontaa ei siten saa käyttää esimerkiksi työntekijöiden tarkkailuun.

Ensimmäinen askel kameravalvonnan käyttöönottoa harkittaessa on valvonnan tarkoituksen yksilöity ja läpinäkyvä dokumentointi. Esimerkiksi pelkkä maininta turvallisuuden varmistamisesta ei riitä, vaan valvonnan käyttöönotto edellyttää todellisen vaaratilanteen osoittamista jo tapahtuneilla häiriöillä tai tilastojen valossa todennäköisellä ilkivallalla. Dokumentointiin kuuluu myös selvitys siitä, ettei valvonnan tarkoitusta voida saavuttaa työntekijöiden yksityisyyteen lievemmin puuttuvilla keinoilla, kuten vartijoilla, kulunvalvonnalla tai lukitusjärjestelmillä.

Vuoropuhelu työntekijöiden kanssa

Vähintään 20 työntekijän työpaikoilla kameravalvonnan tarkoitus, käyttöönotto ja menetelmät on käsiteltävä yhteistoimintalain mukaisessa vuoropuhelussa tai yhteistoimintamenettelyssä. Pienemmillä työpaikoilla työntekijöille tai näiden edustajille tulee varata tilaisuus tulla kuulluksi ennen kameravalvontaa koskevaa päätöksentekoa.

Kameroiden sijoittelu

Kameravalvonnassa on huomioitava henkilötietojen käsittelyä koskevat yleiset periaatteet. Tietojen minimoinnin periaate edellyttää, ettei työntekijöiden yksityisyyteen puututa kameravalvonnalla enempää kuin on välttämätöntä toimenpiteiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Valvontakameroita ei saa sijoittaa henkilöstö-, wc- eikä pukeutumistiloihin tai vastaaviin paikkoihin. Valvontakameroita ei myöskään saa sijoittaa työntekijöiden henkilökohtaisessa käytössä olevaan työhuoneeseen, ellei valvontaan ole laissa määriteltyä poikkeusperustetta, kuten työntekijän työhön liittyvän väkivallan uhan ehkäiseminen.

Rekisteröityjen informointi

Kameravalvonnasta on informoitava sekä työntekijöitä että muita tiloissa liikkuvia henkilöitä. Työntekijöille on annettava tieto kameravalvonnan alkamisesta, toteuttamisesta ja tallenteiden käyttämisestä sekä valvontakameroiden sijoittamisesta työntekijöiden henkilökohtaisessa käytössä oleviin työhuoneisiin. Kameravalvonnasta ja sen toteuttamistavasta on ilmoitettava näkyvästi myös tiloissa, joihin kamerat on sijoitettu. Ilmoittaminen voidaan toteuttaa esimerkiksi kyltein, joissa ilmoitetaan tilan olevan kameravalvottu ja ohjaamalla työpaikan internet-sivuille tarkempien tietojen saamiseksi.

Tallenteiden käyttäminen

Valvontatallenteita voidaan lähtökohtaisesti käyttää ainoastaan ennalta määriteltyihin valvontatarkoituksiin. Lisäksi lainsäädäntö mahdollistaa tallenteiden käyttämisen:

  • työsuhteen päättämisperusteen toteennäyttämiseen
  • tasa-arvo- tai yhdenvertaisuus- tai työturvallisuuslaissa tarkoitetun häirinnän, ahdistelun tai epäasiallisen käytöksen selvittämiseen ja toteennäyttämiseen, jos työnantajalla on perusteltu syy epäillä työntekijän syyllistyneen häirintään, ahdisteluun tai epäasialliseen käytökseen
  • työtapaturman tai muun työturvallisuuslaissa tarkoitetun vaaran tai uhkatilanteen selvittämiseen

Tallenteiden säilytysaika

Valvontatallenteet on hävitettävä heti, kun ne tulevat valvonnan kannalta tarpeettomiksi, ja joka tapauksessa vuoden kuluttua tallentamisen päättymisestä, jos pitkäaikaisempaan säilyttämiseen ei ole erityistä syytä, kuten asian käsittelyn loppuun saattaminen tai työsuhteen päättämisen asianmukaisuuden toteennäyttäminen. Mikäli asian käsittely edellyttää henkilötietoja sisältävän tallenteen luovuttamista kolmannelle, esimerkiksi poliisille, tulee työnantajan huolehtia siirron oikeusperusteen dokumentoinnista.

Lopuksi

Autamme mielellämme kaikissa kameravalvontaan liittyvissä oikeuskysymyksissä valvontamahdollisuuksien arvioinnista valvonnan järjestämiseen ja dokumentointiin tilanteeseen sopivalla tavalla.

Kirjoittaja:

Anni Halinen

Lakimies

anni.halinen@leckle.fi

Jaa artikkeli