Saa­mis­ten ar­von­ale­ne­mi­sen vä­hen­ny­soi­keus haas­ta­vas­sa ta­lous­ti­lan­tees­sa: poik­kea­mat ve­ro­tuk­sen ja kir­jan­pi­don vä­lil­lä

6.11.2023

Haastavan taloustilanteen ollessa käsillä yhtiöiden toimintaa saattaa rasittaa tavanomaista useammin saamisiin liittyvät arvonalenemiset. Tilintarkastajan vaatiessa alaskirjauksia on kuitenkin muistettava, että verotuksessa saamisen arvonalentumisen vähennysoikeus poikkeaa usein kirjanpidon menettelystä.

Saamisilla tarkoitetaan yleisesti rahoitusomaisuuteen kuuluvia myyntisaamisia ja lainasaamisia sekä muun omaisuuden omaisuuslajin saamisia. Menetyksellä puolestaan tarkoitetaan rasitusta, joka on aiheutunut tulonhankkimistoimintaan liittyvän riskin realisoitumisesta, ja jota ei vastaa sen vähennyskelpoinen hankintameno. Menetyksiä ovat esimerkiksi luotto- ja takaustappiot sekä saamisten, kuten myyntisaamisten, arvonalenemiset. Menetyksen vähennysoikeus verotuksessa riippuu muun muassa saamisen omaisuus ja verolajista sekä saamisen lopullisuudesta.

Saamisten arvonalenemisen vähennysoikeus elinkeinotuloverotuksessa

Saamisten arvonalenemisen vähennysoikeus poikkeaa toisistaan EVL:n ja TVL:n säännöksissä. Elinkeinotoiminnan tulolähteeseen kuuluvan saamisen arvonaleneminen on lähtökohtaisesti vähennyskelpoinen. Omaisuuslajilla on kuitenkin vaikutus vähennyskelpoisuuden määrittelyyn. Rahoitusomaisuuteen kuuluvien saamisten vähennyskelpoisuus riippuu siitä, onko kyseessä myyntisaaminen vai muu saaminen.

Myyntisaamisten osalta arvonalenemisen vähennyskelpoisuuteen verotuksessa riittää, että saamisen osalta ei perustellusti enää odoteta kertyvän suoritusta ja arvonalentuminen on ilmeinen. Vähennyskelpoisuus ei myyntisaamisen osalta edellytä lopullisuutta. Näytöksi arvonalenemisesta on riittänyt, että myyntisaamista on koitettu periä, eikä saamista ole perinnästä huolimatta suoritettu. Myyntisaamisten arvonalenemiset ovat sen verovuoden kulua, jonka aikana menetys on todettu.

Kirjanpidon ja verotuksen käytänteet ovat yhteneväiset myyntisaamisen arvonalenemisen kohtelun osalta. Kun myyntisaamisten arvonaleneminen on hyvää kirjanpitotapaa noudattaen kirjattu kuluksi, on se siten myös verotuksessa vähennyskelpoinen.

Sen sijaan muiden saamisten vähentäminen elinkeinoverotuksessa edellyttää, että menetys on todettu lopulliseksi. Muiden saamisten osalta verotuksen ja kirjanpidon käytänteet eroavat olennaisesti toisistaan. Kirjanpidossa noudatetaan varovaisuuden periaatetta, jonka vuoksi muiden saamisten todennäköinen arvonalentuminen riittää kirjanpidon kulukirjauksen perusteeksi. Verotuksessa todennäköisyys ei riitä, vaan vähennyskelpoisuuden määrittävän lopullisuuden osoituksena voidaan pitää esimerkiksi konkurssitilanteissa tuomioistuimen vahvistamaa jakoluetteloa, joka osoittaa, että saatavalle ei kerry pesästä jako-osuutta. Lopullisuuden osoituksena toimii myös ulosottoviranomaisen antama todistus velallisen varattomuudesta.

Muiden saamisten arvonalenemiset vähennetään sinä verovuonna, kun lopullisuus on todettu. Arvonalentumisen vähentäminen verotuksessa edellyttää saamisen poistamista myös kirjanpidosta, jotta lopullisuuden todentamiselle ei jää ristiriitaa kirjanpidon ja verotuksen välille.

Kokonaan vähennyskelvotonta saamisen arvonalenemista ovat esimerkiksi osakaslainaan liittyvät arvonalenemiset. Vähennysoikeus on evätty myös konserniyhtiöiden välisissä muiden kuin myyntisaamisten arvonalenemisissa. Tällaisia vähennyskelvottomia eriä ovat esimerkiksi annetut konsernituet ja muut vastaavat taloudellisen aseman parantamiseksi suoritetut menot. Vähennysoikeuden epäämiseen riittää, että yhtiöstä, josta saatava on muodostunut, omistetaan yksin tai yhdessä vähintään kymmenen prosenttia osakepääomasta.

Tuloverolain mukainen vähennysoikeus

Saamisten menetys on tuloverolain mukaisessa verotuksessa lähtökohtaisesti aina vähennyskelvotonta. Tuloverolaista ei edes löydy pykälää saamisten vähennyskelpoisuudesta. Tuloverolain soveltamisalassa on kuitenkin yksittäisiä poikkeuksia: mikäli henkilökohtaiseen tulolähteeseen kuuluvaa vuokrasaamista tai muuhun tulonhankkimistoimintaan liittyvän myyntisaamisen arvonalenemista voidaan pitää ilmeisenä, on arvonaleneminen tässä poikkeustapauksessa vähennyskelpoinen. Yksityishenkilö tuleekin ottaneeksi huomattavan riskin luovuttaessa omaisuuserän, kuten osakkeen, velaksi. Luovutusvoitosta on maksettava vero jo kaupantekohetkellä, ja mikäli velallinen myöhemmin osoittautuu maksukyvyttömäksi, on saamisen menetys vähennyskelvoton.

Jos saamisten arvonalenemisista herää kysymyksiä, voi asiantuntijoihimme olla yhteyksissä matalalla kynnyksellä.

Suvi Lindfelt

Jaa artikkeli