Lecklén blo­gi­sar­ja yri­tys­kaup­papro­ses­sis­ta: al­ku­vai­he ja val­mis­te­le­vat toi­men­pi­teet

8.11.2023

Yrityksen myynti on monivaiheinen prosessi. Yrittäjän suhtautumista yritykseensä voi joskus kuulla verrattavan lapsen ja vanhemman väliseen suhteeseen. Suhde on kehittynyt yleensä useiden vuosien vaalimisen tuloksena läheiseksi monien eri vaiheiden ja kehityspisteiden tuloksena, jatkuvassa vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa. Yrittäjä tuntee yleensä yrityksensä läpikotaisin, etenkin kun puhutaan pk-yrityksestä. Jossakin kohtaa yrityksen elinkaarta voi kuitenkin tulla tilanne, että yrityksen jatkuvuuden takaamiseksi on tehtävä muutoksia omistajuuden suhteen. Seuraavaksi käydäänkin läpi, millaisia esivalmisteluita yrityksen myyntiin tähtäävässä prosessissa tyypillisesti tehdään. Julkaisu on kolmiosaisen yrityskauppablogisarjamme ensimmäinen osa.

Yrityksen myyntiprosessi alkaa usein kuten kahden ihmisen tutustuessa toisiinsa, keskustelemalla olennaisimmista asioista. Yrityksen tapauksessa erityisen olennaista on sen liiketoiminta, joka on tärkeä ymmärtää alkukartoituksessa, jotta voidaan selvittää, millaiset puitteet myynnille on olemassa. Liiketoimintaa analysoitaessa voidaan tunnistaa myös tarve strategiselle auditoinnille. Strategia-auditoinnilla luodaan mahdollisuudet parantaa yrityksen nykyistä liiketoimintaa, mikä voi nostaa sen arvoa ja lisätä edellytyksiä menestyä yrityskaupoissa sekä jatkaa toimintaansa. Strategiaa hiomalla voidaan esimerkiksi parantaa tuote- ja palveluportfolion suorituskykyä käytännön tasolla asti ja ohjata näin osaltaan yhtiön liiketoiminnan performanssia tavoiteltuun suuntaan.

Seuraavaksi tyypillisesti luodaan toimenpidesuunnitelma yrityksen myynnille. Toimenpidesuunnitelmaa varten voi olla tarpeen tehdä yritysjärjestelyitä, johon voi kuulua esimerkiksi erilaiset rakennejärjestelyt. Myös taserakenteen muutokseen voi löytyä useita perusteltavia liiketaloudellisia syitä. Taserakenteen muutoksella voidaan esimerkiksi tuoda esille yrityksen pääomarakenteen parhaat puolet, parantaa rahoitussuhdetta ja yrityksen arvoa, vähentää ehdollisia velkoja, tehostaa liiketoimintaa ja sen kannattavuutta, helpottaa myöhempää due diligence -vaihetta ja sujuvoittaa yrityskauppaneuvotteluita sekä -prosessia, unohtamatta sen vaikutuksia yrityksen tehokkaampaan johtamiseen. Lisäksi hyvin konstruoidulla taserakenteella voidaan lisätä yrityksen varteenotettavuutta esimerkiksi toimialan ulkopuolisten tahojen tai vaikkapa pääomasijoittajien silmissä.

Mikäli taserakenne on kunnossa, voi kuitenkin olla paikallaan tehdä perusteellinen taseanalyysi. Tämä on kriittinen vaihe yrityksen taloudellisen tilanteen arvioinnissa, riskien hallinnassa sekä arvostuksen määrittämisessä. Taseanalyysi auttaa potentiaalisia ostajia ymmärtämään kaupan mahdollisia vaikutuksia omaan taloudelliseen asemaansa ja pitkän aikavälin strategisiin tavoitteisiinsa. Kun taseanalyysi on valmis, voidaan laatia suositukset jatkotoimenpiteisiin.

Vaikka emme voi ennustaa tulevaisuutta, on kuitenkin mielekästä tehdä suunnitelma sen varalle. Historiallakin on tärkeä tarkoituksensa, mutta monesti mielenkiintoisempaa on se, mitä tulevaisuudelta odotetaan ja mikä on sen potentiaali. Myös ostamista suunnittelevaa tahoa kiinnostaa, mitä myytävänä oleva yritys suunnittelee lähivuosina tapahtuvaksi. Taloudellisesta näkökulmasta tarkastellen, kiinnostavia ovat yrityksen taloudelliset ennusteet ja budjetti sekä mahdolliset investointisuunnitelmat. Näin ostaja voi peilata myytävänä olevan yrityksen suunnitelmia omiinsa ja pohtia onko yhteinen tulevaisuus mahdollinen.

Yrityskaupan valmistelut ja ennakointi ovat monivaiheinen prosessi, joka vaatii tarkkaa harkintaa ja huolellista suunnittelua. Kuten suhde voi kehittyä vuosien varrella, niin myös yrityksen myyntiprosessissa pitää ottaa huomioon erilaiset vaiheet ja kehityspisteet. Kun lopulta otetaan askel kohti uutta omistajuutta, on tärkeää olla hyvin valmistautunut. Yrityskauppa on merkittävä päätös niin myyjälle kuin ostajallekin. Se on mahdollisuus uuteen alkuun ja kasvuun. Oikeanlaisella valmistelulla voidaan varmistaa, että siirtymä seuraavaan vaiheeseen käy vahvalta pohjalta ja avoimin mielin.

 

Mikäli mieleesi heräsi kysymyksiä koskien edellä mainittuja palveluita, tiimiimme voi olla matalalla kynnyksellä yhteydessä – autamme mielellämme prosessin eri vaiheissa.

Heikki Leppänen

Aluejohtaja, analyytikko

Veronika Halonen

Analyytikko, trainee

Jaa artikkeli