Lecklé avus­ti me­nes­tyk­sek­kääs­ti suo­ma­lais­ta teoll­li­suus­yh­tiö­tä työ­tur­val­li­suus­ri­kos­ta kos­ke­nees­sa oi­keu­den­käyn­nis­sä

21.12.2023

Työturvallisuusrikossyytteitä ja yhteisösakkovaatimus hylättiin

Lecklé avusti menestyksekkäästi suomalaista teolllisuusyhtiötä ja sen edustajia työturvallisuusrikosta koskeneessa oikeudenkäynnissä. Leckléltä toimeksiannossa mukana oli Lauri Pyökäri. Esittämiemme argumenttien perusteella käräjäoikeus hylkäsi yhtiötä koskeneen yhteisösakkovaatimuksen ja toimitusjohtajaa ja hallituksen puheenjohtajaa koskeneet syytteet kokonaisuudessaan. Hallituksen jäsen jätettiin rangaistukseen tuomitsematta. Valtio velvoitettiin korvaamaan yhtiön, toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan oikeudenkäyntikulut asiassa täysimääräisesti. Tuomio on lainvoimainen.

Syyttäjä katsoi, että yhtiön toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen varsinainen jäsen olisivat laiminlyöneet työturvallisuusmääräysten noudattamisen laiminlyömällä estää työntekijän pääsyn työkoneen vaara-alueelle ja työkoneen hallintalaitteiden tahattoman käytön estämisen sekä vaarojen selvittämisen ja niiden merkityksen arvioinnin, joiden seurauksena työntekijä olisi loukkaantunut vakavasti.

Pelkkä muodollinen asema yhtiön toimitusjohtajana ja hallituksen jäsenenä eivät muodostaneet vastuuta yhtiön työturvallisuudesta. Työntekijän loukkaantumista ei katsottu seuraukseksi työturvallisuudessa olleista puutteista. Hallituksen jäsen jätettiin rangaistukseen tuomitsematta vähäisinä pidetyistä puutteista vaarojen selvittämisessä ja niiden merkityksen arvioinnissa.

Vaikka yrityksen johtajat ovat ankarassa vastuussa työturvallisuusriskien ennakoinnista, toimenpiteiden suunnittelusta ja vaara- ja haittatekijöiden estämisestä, eivät johtajat ja yritys kuitenkaan ole automaattisesti rikosoikeudellisessa ja vahingonkorvausvastuussa vakavastakaan työtapaturmasta.

Lecklén riitatiimi on vuosittain menestyksekkäästi mukana kymmenissä oikeusprosesseissa niin yleisissä tuomioistuimissa ja välimiesmenettelyissä kuin markkinaoikeudessakin.

Leckléssä työskentelee useita luvan saaneita riitajuristeja, jotka arvioivat mielellään eripuranne taustoja ja mahdollisia etenemistapoja.

 

Jaa artikkeli