Palk­ko­jen har­mo­ni­soin­ti liik­keen luo­vu­tuk­sen yh­tey­des­sä - Kor­keim­man oi­keu­den rat­kai­su KKO:2024:9

6.5.2024

Liiketoimintakaupan yhteydessä joudutaan usein arvioiminaan ns. työoikeudellisen liikkeen luovutuksen vaikutuksia siirtyvien työntekijöiden työsuhteisiin. Liikkeen luovutuksen yhteydessä myyjäyhtiön työntekijät siirtyvät ostajayhtiöön lähtökohtaisesti olemassa olevine työehtoineen (ns. ”vanhoina työntekijöinä”), jotka voivat usein poiketa ostajayhtiön samaa työtä tekevien henkilöiden työehdoista. Liikkeen luovutuksen yhteydessä voi siten syntyä tilanteita, jossa työnantajalla on oikeus maksaa samanarvoista työtä tekeville työstä eri palkkaa. Työntekijöiden tasapuolisen kohtelun vaatimus kuitenkin edellyttää, että työnantajan on poistettava palkkaero kohtuullisen ajan kuluessa. Käytännön tilanteissa joudutaan usein arvioimaan, mikä on katsottava kohtuulliseksi ajaksi palkkaharmonisoinnin toteuttamiselle.

Korkein oikeus on linjannut asiaa tuoreessa ratkaisussaan KKO 2024:9.

Mistä tapauksessa oli kyse?

Asian taustalla oli tilanne, jossa sairaanhoitopiiri oli maksanut samanarvoista työtä tekeville ensihoitajille erisuuruista palkkaa. Tapauksessa liikkeen luovutuksen myötä siirtyneille ensihoitajille maksettavat palkanlisät muodostivat huomattavan eron muihin samanarvoista työtä tekeviin ensihoitajiin verrattuna. Sairaanhoitopiiri ei ollut saanut poistettua palkkaeroja kokonaan yli viiden ja puolen vuoden pituisessa ajassa. Asiassa ollut selvitystä myöskään siitä, milloin erot olisivat kokonaan poistuneet. Korkein oikeus kuitenkin katsoi työnantajan vuosina 2014–2019 toteuttamat toimenpiteet riittäviksi, todeten että työnantaja ei ollut rikkonut tapauksessa tasapuolisen kohtelun vaatimusta.

Ratkaisu on jatkumoa aikaisemmalle tulkintakäytännölle, jonka mukaan palkkaharmonisoinnin hyväksyttävyys ratkaistaan kokonaisarvion perusteella – tuore ratkaisu KKO 2024:9 kuitenkin entisestään selkiyttää niitä kriteereitä, joiden valossa kokonaisarvio tulee toteuttaa.

Ratkaisun tarkemmat perustelut - kokonaisarvioinnissa huomioon otettavat seikat

Korkein oikeus totesi ratkaisussaan selkeän lähtökohdan siitä, että liikkeen luovutus on hyväksyttävä syy palkkaerojen syntymiselle, mutta työnantajan tulee kuitenkin ryhtyä toimenpiteisiin palkkaerojen poistamiseksi kohtuullisessa ajassa. Edelleen aikaisempaan oikeuskäytäntöön viitaten korkein oikeus lausui, ettei ole olemassa mitään kiinteää enimmäisaikaa, jonka kuluessa palkkaerojen harmonisointi tulisi toteuttaa. Hyväksyttävä kohtuullinen aika on arvioitava kunkin tapauksen olosuhteet kokonaisuudessaan huomioon ottaen.

Tapauksessa hyväksyttävän ajan arvioinnissa oli keskeistä, että vaikka palkkaeroja ei oltu yli viiden vuoden pituisessa ajassakaan saatu poistettua kokonaan, työnantajalla oli olemassa palkkaerojen poistamiseksi harmonisointiohjelma, josta oli neuvoteltu vuodesta 2016 lähtien, ja jota oli ryhdytty toteuttamaan vuodesta 2019 alkaen. Korkein oikeus antoi ratkaisussaan painoarvoa myös sille, että harmonisoinnin toteuttaminen neuvotteluin oli sairaanhoitopiirin ”taloudellisten voimavarojen rajallisuus huomioon ottaen ymmärrettävä menettelytapa”.

Mitä ratkaisu tarkoittaa käytännössä?

Ratkaisun perusteella voitaneen tehdä varovainen yleistys siitä, että huomattavan pitkäkin palkkaharmonisoinnin kestoaika voidaan katsoa hyväksyttäväksi, mikäli työnantaja osoittaa ryhtyneensä toimenpiteisiin palkkaerojen suunnitelmalliseksi pienentämiseksi.

Perusteluista on keskeistä nostaa esille, että KKO on antanut harmonisoinnin arvioinnissa merkitystä myös työnantajan taloudellisten resurssien rajallisuudelle. Työtuomioistuimen aikaisemmassa käytännössä taloudellisiin perusteisiin on suhtauduttu melko jyrkästi.

Palkkoja olisi toki helppo harmonisoida kohdistamalla korotuksia alempaa palkkaa saaville työntekijöille, mutta KKO:n ratkaisussa on tunnistettu se fakta, että tällainen järjestely ei kuitenkaan ole aina taloudellisesti mahdollista toteuttaa (ainakaan kovin lyhyellä aikavälillä). Ratkaisu antaa tukea sille, että aito ja suunnitelmallinen pyrkimys palkkaharmonisoinnin suorittamiseen on riittävä keino tasapuolisen kohtelun toteuttamiseksi. Tässä mielessä ratkaisu helpottaa liikkeen luovutusten jälkeisen palkkaharmonisoinnin suunnittelemista ja toteuttamista, sillä työnantajan mahdollisuudet työehtojen yhtenäistämiseen ovat usein melko rajalliset.

Me Leckléllä avustamme työnantajaorganisaatioita laajasti erilaisissa työoikeudellisissa tarpeissa kuten mm. henkilöstöjärjestelyjä sisältävissä liiketoimintakaupoissa sekä kaupan jälkeisen muutostilanteiden toteuttamisessa. Otathan rohkeasti yhteyttä!

Simo Kahelin

Juristi

Jaa artikkeli

Aiheen asiantuntijamme

Riikka Urtti
Riikka Urtti

Varatuomari, Keski-Suomen aluejohtaja

040 730 3485

riikka.urtti@leckle.fi

Tutustu
Simo Kahelin
Simo Kahelin

Juristi

040 620 1185

simo.kahelin@leckle.fi

Tutustu
Tuure Kolehmainen
Tuure Kolehmainen

Varatuomari

040 193 7198

tuure.kolehmainen@leckle.fi

Tutustu
Lauri Pyökäri
Lauri Pyökäri

Varatuomari

040 128 4489

lauri.pyokari@leckle.fi

Tutustu
Jukka-Pekka Tyni
Jukka-Pekka Tyni

Yhteistyökumppani

040 513 7577

jukka-pekka.tyni@leckle.fi

Tutustu