Työyh­tei­sön ke­hit­tä­mis­suun­ni­tel­ma – mi­tä, mi­ten ja mik­si?

21.3.2023

1.1.2022 uudistetulla yhteistoimintalailla pyritään lisäämään työyhteisön vuoropuhelua ja varmistamaan työyhteisön riittävä, oikea tiedonkulku sekä henkilöstön vaikutusmahdollisuudet heidän työtään, työolojaan ja asemaansa koskevissa asioissa. Keskeiset työvälineet vuoropuhelun ja henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien varmistamiseksi ovat laissa pakollisiksi säädetyt jatkuva vuoropuhelu ja työyhteisön kehittämissuunnitelma. Vähintään 20 työntekijää työllistävän työnantajan on laadittava suunnitelma yhdessä henkilöstön edustajan kanssa osana jatkuvaa vuoropuhelua.

Kehittämissuunnitelman tarkoitus on toimia apuvälineenä järjestettäessä vuoropuhelua työvoiman käyttötavoista, henkilöstön rakenteesta, osaamistarpeista ja osaamisen kehittämisestä sekä työhyvinvoinnin ylläpitämisestä.

Suunnitelma on tarkoitettu joustavaksi, työpaikan tarpeiden perusteella sisällöltään muuttuvaksi asiakirjaksi, jota päivitetään osana jatkuvaa vuoropuhelua yritystoiminnan muuttuessa.

Kehittämissuunnitelmaa päivitetään aina, kun toimintaympäristössä tai yrityksen olosuhteissa ilmenee muutoksia. Taloudellisin ja tuotannollisin perustein tehtävien irtisanomisten johdosta kehittämissuunnitelmaan on muutosneuvotteluiden päätyttyä tehtävä esimerkiksi irtisanomisten ja työhön jäävien koulutustarpeen edellyttämät muutokset.

Kehittämissuunnitelman sisältö

Työyhteisön kehittämissuunnitelman tehtävänä on turvata työyhteisön jatkuvaa vuoropuhelua. Suunnitelmalle ei ole asetettu tarkkoja muotovaatimuksia, mutta sen on oltava kirjallinen ja pidettävä sisällään laissa ja työehtosopimuksissa edellytetyt kirjaukset. Työyhteisön kehittämissuunnitelmaan on kirjattava:

  • kuvaus työyhteisön nykytilasta ja ennakoitavissa olevista henkilöstön osaamistarpeisiin ja työhyvinvointiin vaikuttavista kehityskuluista ja muutoksista
  • henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin ylläpitämisen ja kehittämisen tavoitteet ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi
  • tavoitteiden saavuttamiseksi päätettyjen toimenpiteiden suunnittelu- ja toteutusaikataulu ja vastuiden määrittely suunnittelun ja toteutuksen osalta
  • tavoitteiden ja toimenpiteiden suunnittelun ja toteutuksen seurantajärjestelyt
  • ulkopuolisen työvoiman käytön periaatteet sen suhteen, mitä työtä ja kuinka paljon on tarve teettää ulkopuolisella työvoimalla alihankintana tai vuokratyönä.

Muita kehittämissuunnitelmassa huomioitavia seikkoja

Työyhteisön kehittämissuunnitelmassa on tarpeen mukaan kiinnitettävä huomioitava:

  • teknologiseen kehitykseen, investointeihin ja muihin yritystoiminnan muutosten vaikutuksiin
  • työntekijäryhmien erityistarpeisiin, työkyvyttömyys- ja työttömyysuhanalaisten sekä ikääntyneiden työkykyyn ja työmarkkinakelpoisuuteen
  • työyhteisön johtamiseen.

Lopuksi

Suunnitelman tulisi vastata mahdollisimman konkreettisesti työyhteisön tarpeisiin ja tukea ja rytmittää jatkuvaa vuoropuhelua työyhteisössä. Suunnitelmaa ei tarvitse käsitellä vuosittain, vaan sitä on päivitettävä aina silloin, kun työyhteisön toiminnassa tapahtuu henkilöstön osaamiseen tai hyvinvointiin vaikuttavia muutoksia.

Jos teillä työyhteisön kehittämiseen tai työoikeuteen liittyviä ajankohtaisia tarpeita, olettehan yhteydessä Lecklén asiantuntijoihin.

 

Lauri Pyökäri

Varatuomari

lauri.pyokari@leckle.fi

 

Jaa artikkeli